• Shade Gap Family Restaurant

    • Restaurants
    22612 Croghan Pike
    Shade Gap, PA 17255
    (814) 259-3048